رشته تحصیلی شما چیست؟


آمار:

رشته پزشکی
آرا: 1320
67.8%  
رشته فناوری اطلاعات
آرا: 73
3.8%  
رشته ریاضیات
آرا: 13
0.7%  
رشته زبان خارجه
آرا: 8
0.4%  
رشته کامپیوتر
آرا: 182
9.4%  
رشته ادبیات
آرا: 8
0.4%  
رشته حقوق
آرا: 32
1.6%  
رشته حسابداری
آرا: 67
3.4%  
رشته برق و الکترونیک
آرا: 65
3.3%  
رشته مکانیک
آرا: 48
2.5%  
سایر رشته ها
آرا: 130
6.7%  

تعداد آرا   1946
شروع رأی گیری   2013-11-29 00:00:00
پایان رأی گیری   2020-12-28 00:00:00