رشته تحصیلی شما چیست؟


آمار:

رشته پزشکی
آرا: 1320
68.4%  
رشته فناوری اطلاعات
آرا: 71
3.7%  
رشته ریاضیات
آرا: 13
0.7%  
رشته زبان خارجه
آرا: 6
0.3%  
رشته کامپیوتر
آرا: 181
9.4%  
رشته ادبیات
آرا: 8
0.4%  
رشته حقوق
آرا: 32
1.7%  
رشته حسابداری
آرا: 64
3.3%  
رشته برق و الکترونیک
آرا: 63
3.3%  
رشته مکانیک
آرا: 48
2.5%  
سایر رشته ها
آرا: 124
6.4%  

تعداد آرا   1930
شروع رأی گیری   2013-11-29 00:00:00
پایان رأی گیری   2020-12-28 00:00:00