رشته تحصیلی شما چیست؟


آمار:

رشته پزشکی
آرا: 1319
69.7%  
رشته فناوری اطلاعات
آرا: 69
3.6%  
رشته ریاضیات
آرا: 13
0.7%  
رشته زبان خارجه
آرا: 6
0.3%  
رشته کامپیوتر
آرا: 165
8.7%  
رشته ادبیات
آرا: 8
0.4%  
رشته حقوق
آرا: 31
1.6%  
رشته حسابداری
آرا: 57
3%  
رشته برق و الکترونیک
آرا: 60
3.2%  
رشته مکانیک
آرا: 47
2.5%  
سایر رشته ها
آرا: 118
6.2%  

تعداد آرا   1893
شروع رأی گیری   2013-11-29 00:00:00
پایان رأی گیری   2020-12-28 00:00:00