رشته تحصیلی شما چیست؟


آمار:

رشته پزشکی
آرا: 1319
70%  
رشته فناوری اطلاعات
آرا: 68
3.6%  
رشته ریاضیات
آرا: 12
0.6%  
رشته زبان خارجه
آرا: 6
0.3%  
رشته کامپیوتر
آرا: 161
8.5%  
رشته ادبیات
آرا: 8
0.4%  
رشته حقوق
آرا: 31
1.6%  
رشته حسابداری
آرا: 57
3%  
رشته برق و الکترونیک
آرا: 60
3.2%  
رشته مکانیک
آرا: 45
2.4%  
سایر رشته ها
آرا: 118
6.3%  

تعداد آرا   1885
شروع رأی گیری   2013-11-29 00:00:00
پایان رأی گیری   2020-12-28 00:00:00