عنوان لاتین: Survey and comparison of message authentication solutions on wireless sensor networks

عنوان مقاله به فارسی : بررسی و مقایسه راه حل احراز هویت پیام در شبکه های حسگر بی سیم [مقاله : ELSEVIER]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین:  Survey and comparison of message authentication solutions on wireless sensor networks  عنوان مقاله به فارسی : بررسی و مقایسه راه حل احراز هویت پیام در شبکه های حسگر بی سیم [مقاله : ELSEVIER]

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین:Sensor-Driven Wireless Lighting Control: System Solutions and Services for Intelligent Buildings

عنوان مقاله به فارسی : راه حل های سیستم و خدمات برای ساختمان های هوشمند: سنسور بی سیم کنترل روشنایی [مقاله : IEEE]

نوع فرمت : PDF

قیمت : رایگان

عنوان لاتین:  Sensor-Driven Wireless Lighting Control: System Solutions and Services for Intelligent Buildings  عنوان مقاله به فارسی : راه حل های سیستم و خدمات برای ساختمان های هوشمند: سنسور بی سیم کنترل روشنایی [مقاله : IEEE]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین:

Performance evaluation of fault tolerance techniques in grid computing system

عنوان مقاله به فارسی :

ارزیابی عملکرد تکنیک های تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه [مقاله : ELSEVIER]

نوع فرمت : PDF

قیمت : رایگان

عنوان لاتین :  Performance evaluation of fault tolerance techniques in grid computing system  عنوان مقاله به فارسی : ارزیابی عملکرد تکنیک های تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه [مقاله : ELSEVIER]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین:

Optimal Solutions for Fault-Tolerant Topology Control in Wireless Ad Hoc Networks

عنوان مقاله به فارسی : راه حل های بهینه برای کنترل توپولوژی مقاوم در برابر خطا در شبکه های ad hoc بی سیم [مقاله : IEEE]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: Optimal Solutions for Fault-Tolerant Topology Control in Wireless Ad Hoc Networks  عنوان مقاله به فارسی : راه حل های بهینه برای کنترل توپولوژی مقاوم در برابر خطا در شبکه های ad hoc بی سیم [مقاله : IEEE]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین :  A Survey on Topology issues in Wireless Sensor Network

عنوان مقاله به فارسی : مطالعه ی اجمالی موضوعات توپولوژی در شبکه ی حسگر بی سیم [مقاله : IEEE]

نوع فرمت : PDF

قیمت : رایگان

 

عنوان لاتین :  A Survey on Topology issues in Wireless Sensor Network  عنوان مقاله به فارسی : مطالعه ی اجمالی موضوعات توپولوژی در شبکه ی حسگر بی سیم [مقاله : IEEE]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

آموزش مجازی رایگان

تبلیغات