عنوان لاتین:

Diagnosis of diabetic retinopathy by employing image processing technique to detect exudates in retinal images

عنوان مقاله به فارسی : تشخیص رتینوپاتی دیابتی با استفاده از روش پردازش تصویر برای تشخیص ترشحات در تصاویر شبکیه  [مقاله :IET Digital Library ] 

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: Power Transformer Equivalent CircuitIdentification by Artificial Neural Networkusing Frequency Response Analysis عنوان مقاله به فارسی : ترانسفورماتور قدرت شناسایی مدار معادل با شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از تجزیه و تحلیل پاسخ فرکانسی  [مقاله : IEEE]

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

عنوان لاتین:

Human–computer interactionforthegenerationofimageprocessing applications

عنوان مقاله به فارسی : تعامل کامپیوتر برای تولید برنامه های کاربردی پردازش تصویر، توسط بشر  [مقاله :ELSEVIER ] 

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: Power Transformer Equivalent CircuitIdentification by Artificial Neural Networkusing Frequency Response Analysis عنوان مقاله به فارسی : ترانسفورماتور قدرت شناسایی مدار معادل با شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از تجزیه و تحلیل پاسخ فرکانسی  [مقاله : IEEE]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین:

Identification of the dynamic properties of joints usingfrequency–response functions

عنوان مقاله به فارسی :

شناسایی خواص پویا از مفاصل با استفاده از توابع فرکانس پاسخ  [مقاله : ELSEVIER] 

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

 

عنوان لاتین: Security and privacy in cloud-assisted wireless wearable communications: Challenges, solutions, and future directions عنوان مقاله به فارسی :امنیت و حریم خصوصی در سرویس ابری ارتباطات بی سیم پوشیدنی: چالش ها، راه حل ها، و دستورالعمل های آینده [مقاله : IEEE]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین:Power Transformer Equivalent CircuitIdentification by Artificial Neural Networkusing Frequency Response Analysis

عنوان مقاله به فارسی :ترانسفورماتور قدرت شناسایی مدار معادل با شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از تجزیه و تحلیل پاسخ فرکانسی   [مقاله : IEEE] 

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: Power Transformer Equivalent CircuitIdentification by Artificial Neural Networkusing Frequency Response Analysis عنوان مقاله به فارسی : ترانسفورماتور قدرت شناسایی مدار معادل با شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از تجزیه و تحلیل پاسخ فرکانسی  [مقاله : IEEE]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین:Security and privacy in cloud-assisted wireless wearable communications: Challenges, solutions, and future directions

عنوان مقاله به فارسی :امنیت و حریم خصوصی در سرویس ابری ارتباطات بی سیم پوشیدنی: چالش ها، راه حل ها، و دستورالعمل های آینده [مقاله : IEEE]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: Security and privacy in cloud-assisted wireless wearable communications: Challenges, solutions, and future directions عنوان مقاله به فارسی :امنیت و حریم خصوصی در سرویس ابری ارتباطات بی سیم پوشیدنی: چالش ها، راه حل ها، و دستورالعمل های آینده [مقاله : IEEE]

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

آموزش مجازی رایگان

تبلیغات