عنوان لاتین:Distance approximation techniques to reducethe dimensionality for multimedia databases

عنوان مقاله به فارسی : تکنیک های فاصله تقریبی برای کاهش ابعاد برای پایگاه داده های چند رسانه ای  [مقاله : Springer ]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: Energy Efficient Fault Tolerance for High Performance Computing (HPC) in theCloud عنوان مقاله به فارسی : انرژی تحمل خطا کارآمد برای بالا عملکرد محاسبات (HPC) در ابر  [مقاله : IEEE ]

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

 

عنوان لاتین:

TECHNIQUES FOR A FORENSIC ANALYSIS OF THE CASIA-IRIS V4 DATABASE

 نوان مقاله به فارسی : CASIA-IRIS V4 تکنیک های تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی از پایگاه داده   [مقاله : IEEE ]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: TECHNIQUES FOR A FORENSIC ANALYSIS OF THE CASIA-IRIS V4 DATABASE عنوان مقاله به فارسی : CASIA-IRIS V4 تکنیک های تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی از پایگاه داده  [مقاله : IEEE ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین:

CALCioM Mitigating IO Interference in HPC Systemsthrough Cross-Application Coordination

عنوان مقاله به فارسی : CALCioM: راهکار اصلی کاهش I / O تداخل در سیستم های HPC از طریق صلیب نرم افزار هماهنگی   [مقاله : IEEE ]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: Energy Efficient Fault Tolerance for High Performance Computing (HPC) in theCloud عنوان مقاله به فارسی : انرژی تحمل خطا کارآمد برای بالا عملکرد محاسبات (HPC) در ابر  [مقاله : IEEE ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین:

Comparative Study of Concurrency Control Techniques in Distributed Databases

عنوان مقاله به فارسی :بررسی مقایسه ای تکنیک های کنترل همروندی در پایگاه داده توزیع شده   [مقاله : IEEE ]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: Energy Efficient Fault Tolerance for High Performance Computing (HPC) in theCloud عنوان مقاله به فارسی : انرژی تحمل خطا کارآمد برای بالا عملکرد محاسبات (HPC) در ابر  [مقاله : IEEE ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

عنوان لاتین:

Energy Efficient Fault Tolerance for High Performance Computing (HPC) in theCloud

عنوان مقاله به فارسی : انرژی تحمل خطا کارآمد برای بالا عملکرد محاسبات (HPC) در ابر    [مقاله : IEEE ]

نوع فرمت : PDF

قیمت : 15000 تومان

عنوان لاتین: Energy Efficient Fault Tolerance for High Performance Computing (HPC) in theCloud عنوان مقاله به فارسی : انرژی تحمل خطا کارآمد برای بالا عملکرد محاسبات (HPC) در ابر  [مقاله : IEEE ]

 

این مقاله  اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

آموزش مجازی رایگان

تبلیغات