عنوان پروژه : پروژه چندرسانه ای با نرم افزار Macromedia Authorware نقاط حساس(بازی دارت) کار شده قسمت Hot spot , Hot objectو استفاده از قسمت Interaction

نوع فرمت : Exe.

قیمت : رایگان

 

پروژه چندرسانه ای با نرم افزار Macromedia Authorware تست آزمون (آزمون تشخیص رنگ)

 

 این پروژه برای اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است.

 

 

عنوان پروژه : پروژه چندرسانه ای با نرم افزار Macromedia Authorware نقاط حساس(بازی پازل) کار شده قسمت Hot spot , Hot objectو استفاده از قسمت Interaction

نوع فرمت : Exe.

قیمت : رایگان

 

پروژه چندرسانه ای با نرم افزار Macromedia Authorware تست آزمون (آزمون تشخیص رنگ)

 

 این پروژه برای اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است.

  

 

عنوان پروژه : پروژه چندرسانه ای با نرم افزار Macromedia Authorware تست آزمون (تشخیص اشکال هندسی) کار شده قسمت Hot spot و استفاده از قسمت Interaction

نوع فرمت : Exe.

قیمت : رایگان

پروژه چندرسانه ای با نرم افزار Macromedia Authorware تست آزمون (آزمون تشخیص رنگ)

 

 این پروژه برای اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است.

 

 

عنوان پروژه : پروژه چندرسانه ای با نرم افزار Macromedia Authorware نقاط حساس کار شده قسمت Hot spot , Hot objectو استفاده از قسمت  Waitو  Interaction

نوع فرمت : Exe.

قیمت : رایگان

پروژه چندرسانه ای با نرم افزار Macromedia Authorware تست آزمون (آزمون تشخیص رنگ)

 

 این پروژه برای اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است.

 

 

عنوان پروژه : پروژه چندرسانه ای با نرم افزار Macromedia Authorware تست آزمون (آزمون تشخیص رنگ) کار شده قسمت Hot spot و Flash Movie فراخوانی فایل های فلش و استفاده از قسمت Interaction

نوع فرمت : Exe.

قیمت : رایگان

پروژه چندرسانه ای با نرم افزار Macromedia Authorware تست آزمون (آزمون تشخیص رنگ)

 

 این پروژه برای اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است.

 

آموزش مجازی رایگان

تبلیغات