دانلود پروژه مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل کتابخانه  [شامل نمودار Use Case Diagram ، نمودار Class Diagram و نمودار Sequence Diagram (نمودار توالی) انجام شد در نرم افزار رشنال رز Rational Rose ]

نوع فرمت : JPEG

قیمت : رایگان

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل کتابخانه  [شامل نمودار Use Case Diagram ، نمودار Class Diagram و نمودار Sequence Diagram (نمودار توالی) انجام شد در نرم افزار رشنال رز Rational Rose ]

 

این پروژه اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار  : سناریو کتابخانه [شامل گزارش کامل سیستم و به همراه  تصاویر نمودار Use Case Diagram ، نمودار Class Diagram و نمودار Sequence Diagram (نمودار توالی) ]

نوع فرمت : Word

قیمت : رایگان

 

تجزیه و تحلیل کتاب فروشی آنلاین [شامل نمودار Use Case Diagram ، تمودار Class Diagram و نمودار Sequence Diagram (نمودار توالی) ]

 

این پروژه اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

دانلود پروژه : سناریو تجزیه و تحلیل کتاب فروشی آنلاین [شامل تصاویر نمودار Use Case Diagram ، نمودار Class Diagram و نمودار Sequence Diagram (نمودار توالی) به همراه تصویر جدول بانک اطلاعاتی SQL ]

نوع فرمت : Word + power point

قیمت : 100000 ریال

 

تجزیه و تحلیل کتاب فروشی آنلاین [شامل نمودار Use Case Diagram ، تمودار Class Diagram و نمودار Sequence Diagram (نمودار توالی) ]

 

این پروژه اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل کتاب فروشی انلاین  [شامل نمودار Use Case Diagram ، نمودار Class Diagram و نمودار Sequence Diagram (نمودار توالی) انجام شد در نرم افزار رشنال رز Rational Rose ]

نوع فرمت : JPEG

قیمت : 150000 ریال

پروژه مهندسی نرم افزار-تجزیه و تحلیل کتاب فروشی آنلاین

 

این پروژه اولین بار توسط وب سایت تک پی دی انتشار داده شده است .

 

 

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل اداره ثبت احوال [شامل نمودار Use Case Diagram ، نمودار Class Diagram و نمودار Sequence Diagram (نمودار توالی) ]

نوع فرمت : JPEG

قیمت : رایگان

 

 

 

 

 این پروژه توسط سایت تک پی دی آماده و انتشار داده شده است

 

آموزش مجازی رایگان

تبلیغات